Postupak sertifikacije

Izjava o poštovanju nepristrasnosti

Kvalitet a.d. je organizovan i radi kao nepristrasna, kompentna, odgovorna organizacija, tako da kod svojih klijenata obezbeđuje potpuno poverenje u sistem sertifikacije. O principima na kojima se bazira naše poslovanje možete pročitati u sledećem dokumentu:
Izjava o poštovanju nepristrasnostiPostupak sertifikacije sistema menadžmenta

Nakon uvođenja sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda, potrebno je prijaviti se za postupak sertifikacije. Kvalitet a.d., kao sertifikaciono telo, vrši se sertifikaciju većeg broja sistema menadžmenta, sertifikujemo i pojedinačne i integrisane sisteme menadžmenta.

Svi troškovi koji se odnose na postupak sertifikacije definisani su cenovnikom i važećim propisima.

Detaljan opis postupka sertifikacije sistema menadžmenta pogledajte u sledećem dokumentu: Pravilnik za sertifikaciju sistema menadžmenta, a u nastavku je kraći opis aktivnosti.

Informativni razgovor i dostavljanje ponude

Informativni razgovor se obavlja radi upoznavanja i predstavljanja postupka sertifikacije i obavlja se telefonom ili neposredno. Zahtev za ponudu se može dostaviti lično, poštom ili elektronskim putem.

Informativni razgovor se može sprovesti pre dobijanja ponude, kako bi se prikupili podaci na osnovu kojih se formira odgovarajuća ponuda i tokom razgovora se klijentu predstavlja kompeltan tok postupka sertifikacije. Ili se može obaviti nakon izdavanja ponude ukoliko je klijent dostavio poštom ili elektronskim putem potrebne podatke za izdavanje ponude.

Podaci potrebni za izdavanje ponude su:

 • Podaci o organizaciji:
  • naziv
  • adresa
  • matični broj
  • broj zaposlenih po lokacijama i spisak lokacija koje ulaze u obim sertifikacije
  • obim sertifikacije
  • vrsta provere (početna sertifikacije, resertifikacija, proširenje)
  • standard/standardi koje želite da sertifikujete.
 • Podaci o kontakt osobi:
  • ime i prezime
  • funkcija
  • kontakt telefon
  • mail.Podnošenje zahteva

Da bismo počeli sa procesom sertifikacije potrebno je da popunite sledeći obrazac (popunjeni obrazac podrazumeva da je izdata ponuda prihvaćena):


Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica sa popunjavanjem ovog formulara, mi ćemo Vam pomoći.Priprema i usaglašavanje

Nakon podnošenja zahteva potvrđujemo Vam prijem zahteva i pristupamo obradi i preispitivanju zahteva, a Vi ste dužni da nam dostavite traženu dokumentaciju iz zahteva (bilo u elektronskom obliku, bilo na papiru).

I nakon prihvatanja zahteva s naše strane u svakom trenutku MOŽETE ODUSTATI od postupka sertifikacije, pri čemu ste dužni da platite stvarno nastale troškove do tog trenutka, na osnovu ispostavljenog računa sertifikacionog tela Kvalitet a.d.

Priprema i usaglašavanje realizuju se na osnovu dogovora sa Vama i obuhvataju:

 • preispitivanje zahteva
 • određivanje i usaglašavanje sastava tima proveravača
 • dostavu poslovnika i ostale dokumentacije neophodne za sprovođenje provere.Provera u fazi 1

Ocenjivanje dokumentacije

Ocenjivanje dokumentacije je preliminarno ocenjivanje usklađenosti Vaše dokumentacije sistema menadžmenta sa zahtevima izabranog/izabranih standarda/modela.

Predocenjivanje

Predocenjivanje predstavlja posetu našeg/naših proveravača Vašoj organizaciji, pregled postojeće dokumentacije, obilazak Vaših poslovnih i/ili proizvodnih prostorija. Predocenjivanje, u stvari, predstavlja proveru da li je Vaša organizacija spremna za proveru u fazi 2. O predocenjivanju formiramo izveštaj koji Vam dostavljamo, u kome se, između ostalog, navode i sve naše eventualne "zabrinutosti" i sve oblasti koje mogu da budu klasifikovane kao neusaglašenosti prilikom provere u fazi 2.

Nakon otklanjanja svih potencijalnih neusaglašenosti možemo da pristupimo proveri u fazi 2.Provera u fazi 2

Ocenjivanje

Pre same provere, mi izrađujemo plan provere, koji Vam i dostavljamo. Nakon usaglašavanja plana provere sa Vama, pristupa se samoj proveri koju obavlja tim proveravača na Vašoj lokaciji.

Provera predstavlja prikupljanje objektivnih dokaza o stepenu usaglašenosti primenjenih postupaka, aktivnosti i dokumentacije u proveravanoj organizaciji, sa zahtevima izabranog standarda-modela.

Provera podrazumeva, između ostalog:
 • pregled dokumentacije
 • razgovor sa zaposlenima
 • posmatranje procesa rada itd.

Provera može da se vrši za potrebe prve sertifikacije, nadzora, proširenja obima sertifikata i ponovne sertifikacije.

Izdavanje sertifikata

Odluku o izdavanju sertifikata donosi naša Komisija za sertifikaciju sistema menadžmenta, ukoliko rezultati sprovedene provere potvrđuju usklađenost sa zahtevima izabranog standarda - modela.

Za donošenje odluke o izdavanju sertifikata, izdavanje sertifikata i upisivanje u "Registar sertifikovanih organizacija" dužni ste da izmirite finansijske obaveze nastale u postupku provere i sertifikacije.

Na sertifikatu je moguće da bude odštampan Vaš logo, i pre štampanja sertifikata isti Vam šaljemo na odobrenje.Nadzor i resertifikacija

Nadzor nad sertifikovanim sistemom menadžmenta može da bude redovan i vanredan.

Sertifikovana organizacija je u obavezi da omogući jednom godišnje sprovođenje redovne nadzorne provere, na osnovu obaveze da imaoc sertifikata održava uspostavljeni sistem menadžmenta. Vanredna nadzorna provera vrši se u slučajevima opravdanih prigovora na imaoca sertifikata ili saznanja sertifikacionog tela Kvalitet a.d. da imalac sertifikata ne ispunjava uslove pod kojima mu je izdat sertifikat.

Troškovi nadzora obračunavaju se u skladu sa cenovnikom i nisu uračunati u cenu same sertifikacije.

 • Prva nadzorna provera se obavlja najkasnije 12 meseci od poslednjeg dana provere u fazi 2 i može biti smanjenog obima u odnosu na početnu proveru.
 • Druga nadzorna provera se obavlja najkasnije 24 meseca od poslednjeg dana provere u fazi 2 i takođe može biti smanjenog obima u odnosu na početnu proveru.
 • Ponovna sertifikaciona provera (resertifikacija) obavlja se tako da se kompletna aktivnost završi do isteka ciklusa trajanja sertifikata od 3 (tri) godine. U tom trenutku se dobija novi sertifikat, čime počinje novi sertifikacioni ciklus od 3 (tri) godine.Suspenzija i povlačenje sertifikata

U nekim slučajevima (i to samo kada se preduzeće čiji je sistem menadžmenta sertifikovan ne pridržava pravila sertifikacije ili ne održava svoj sistem menadžmenta), može doći do toga da sertifikaciono telo Kvalitet a.d. mora da suspenduje ili povuče sertifikat.

Sva preduzeća kojima su sertifikati suspendovani ili povučeni ne smeju prilikom reklamiranja svojih proizvoda/usluga da se pozivaju na sertifikaciju.Grafički prikaz sertifikacionog ciklusa